BJC - Career
ชีวิตดีที่บีเจซี

เราเชื่อว่าความสำเร็จขององค์กร คือการให้ความสำคัญต่อทรัพยากรบุคคล ความหลากหลายของทักษะและพรสวรรค์ที่สอดรับค่านิยมองค์กรที่เรายึดถือ จะช่วยให้เราเติบโตไปด้วยกันอย่างมั่นคง

BJC - Career
BJC - Career
BJC - Career
BJC - Career
BJC - Career
BJC - Career
BJC - Career
BJC - Career
BJC - Career
BJC - Career
BJC - Career
BJC - Career
เส้นทางสู่มืออาชีพ

"เริ่มต้นอนาคตการทำงานที่ดี เริ่มต้นที BJC" บีเจซี มีโครงการสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้ รักความก้าวหน้า และพร้อมที่จะท้าทายสิ่งใหม่ๆ เพื่อเตรียมศักยภาพและทักษะด้านต่างๆ ให้พร้อมกับการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว BJC

โครงการนักศึกษาฝึกงาน
BJC - Career
โครงการนักศึกษาฝึกงาน
BJC จัดให้มีโครงการนักศึกษาฝึกงานเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ ได้สัมผัสบรรยากาศการทำงานและประสบการณ์จริงกับบริษัท
สหกิจศึกษา
BJC - Career
สหกิจศึกษา
BJC ร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ร่วมปฎิบัติงานจริงในสาขาที่เรียน ทำให้การเรียนรู้ครอบคลุม ทั้งภาคทฤษฎีและปฎิบัติ
ผู้จัดการฝึกหัด
BJC - Career
ผู้จัดการฝึกหัด
โปรแกรมผู้จัดการฝึกหัดเป็นการคัดเลือกผู้สมัครที่มีความสามารถในระดับเริ่มต้นและเป็นการเตรียมตัวผ่านประสบการณ์ทำงานในสภาพแวดล้อมการทำงานจริง การฝึกหัดและการมอบหมายงานหมุนเวียนเพื่อเข้าเป็นกลุ่มความสามารถพิเศษสำหรับตำแหน่งงานบริหาร